<% on error resume next Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Connection.ConnectionString = GenerateConnectionString() Connection.Open SQLStmt = "SELECT `fast_kod`, `fast_bet`, `fast_adr`, format(fast_andel,1) andel FROM vgf_andel " if Request.querystring("sortering") = "andel" then SQLStmt = SQLStmt + " ORDER BY fast_andel" elseif Request.querystring("sortering") = "adr" then SQLStmt = SQLStmt + " ORDER BY fast_adr" else SQLStmt = SQLStmt + " ORDER BY fast_kod" end if Set RS = Connection.Execute(SQLStmt) %> <% if Len(Request.querystring("VGFStyle"))>4 then %> .css" type="text/css"> <% else 'Assume standard ' %> <% end if %> Åleds Väg & Samfällighetsförenings FAQ

Åleds Väg- & Samfällighetsförening

Andelstal

Här hittar du alla fastigheter som är med i föreningen. Gatuadressen är fastighetens adress, inte ägarens.

<% Do Until RS.EOF %> <% RS.MoveNext Loop RS.Close Connection.Close %>
FastighetAndelstalAdressÄgarinformation
<%= RS("fast_bet") %> <%= RS("andel") %> ;;31350;%C5LED;;;;;;;0;0;;HALMSTAD;maps_address.1450653.11;0&geo_area=<%= RS("fast_adr") %>,%20%C5LED&stq=0&pis=0" target=vfgMap><%= RS("fast_adr") %> <%if Request.querystring("extra") = "eniro" then %>%20%C5LED" target=vfgEniro><%= RS("fast_adr") %><% end if %> <%if Request.querystring("extra") = "agare" then %>">Ägare<% end if %>